Language:

Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбар, орон сууцны зах зээл эрчимтэй хөгжих болсон ба шинээр борлуулагдаж буй орон сууцны төслүүдийн үнэ болон хуучин орон сууцны зах зээлийн үнийн бодит өөрчлөлтийг тооцох шаардлага зайлшгүй гарч ирсэн. Орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг судлах, үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, нөлөөллийн хүчийг тодорхойлох эрэлт хэрэгцээ их байна.

 

ОСҮИ тооцоолсноор орон сууцны зах зээлийн мэдээллийн талаар байнгын эх үүсвэр бий болж бизнесийн байгууллага болон бусад хэрэглэгчдийг орон сууцны үнийн талаарх бодит мэдээллээр хангаж орон сууцны үнийн судалгаа, шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.

 

6-Р САРЫН ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС /суурь үеэс буюу 2013 оны 11-р сараас/

ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ ИНДЕКС

Шинэ орон сууцны БҮЛГИЙН индекс

 ХАУСНЫ БҮЛГИЙН ИНДЕКС

Хаус

Тансаг

116.5

Стандарт сайн

88.5

Стандарт

-

НИЙТ

103.8

 

 

БГД

БЗД

СБД

СХД

ХУД

ЧД

НД

БНД

НИЙТ

Тансаг

 

106.2

106.3

 

135.9

     

       116.7

Стандарт сайн

105.2

111.9

88.9

 

112.8

 

102.7

 

Стандарт

104.9

101.3

100.6

116.3

109.1

 

102.7

 

Нийт

105.0

106.2

100.6

116.2

124.8

116.7

102.7

116.7

 

Шинэ орон сууцны ЕРӨНХИЙ индекc

 

Хаус

Нийтийн орон сууц

Шинэ орон сууцны ерөнхий индекс

ЖИН

21.72%

78.28%

100%

Шинэ орон сууц

103.8

116.7

113.9

 

ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ИНДЕКС

Хуучин орон сууцны БҮЛГИЙН болон ЕРӨНХИЙ индекс

 

БГД

БЗД

СБД

СХД

ХУД

ЧД

НД

БНД

Ерөнхий индекс

1

101.2

96.2

117.3

109.2

105.1

118.2

109.1

109.1

104.4

2

105.8

106.5

94.7

101.4

118.8

128.1

108.4

108.4

3

98.8

103.0

103.9

103.8

95.0

94.6

99.6

99.6

4

119.3

112.9

101.7

102.4

91.8

114.3

105.8

106.9

Нийт

103.5

104.6

101.7

103.9

106.9

114.3

105.8

106.9

 
ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС

Орон сууцны үнийн ЕРӨНХИЙ индекс

 

Шинэ орон сууц

Хуучин орон сууц

Ерөнхий индекс

Жин

11.9%

88.1%

100.0%

ОСҮЕИ

113.9

104.4

105.57