Language:

Судалгааны нэр

Үр дүн

Хугацаа

Тайлбар

1

ҮХХ-ийн зах зээлийн шинжилгээ судалгаа

МУ/УБ хотын ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн өнөөгийн байдал

ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн эрэлт нийлүүлэлт

ҮХХ-ийн ЗЗ-ийн цаашдын чиг хандлага

Дүгнэлт, санал, зөвлөмж

1-2.5 сар

Судалгааны цар хүрээнээс хамаарч үнэ өөрчлөгдөнө.

2

Орон сууцны эрэлт нийлүүлэлт тодорхойлох судалгаа

Орон сууцны нийлүүлэлт тодорхойлох

Орон сууцны эрэлт тодорхойлох

Цаашдын чиг хандлага

1-3 сар

Түүврийн хэмжээнээс хамаарч үнэ өөрчөгдөнө

3

Төслийн ТЭЗҮ боловсруулах судалгаа

ЗЗ-ийн судалгаа

Өрсөлдөөний орчин

Байршлын үнэлгээ

Хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Эрсдэлийн үнэлгээ

Свот шинжилгээ

Төслийн стратегийн хувилбарууд боловсруулах

Маркетинг, борлуулалтын тактикын зөвлөмж

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын урьдчилсан тооцоолол

Төслийн амжилттай хэрэгжихэд шаардлагатай санал, зөвлөмжүүд

2-4 сар

 

4

ҮХХ-ийн үнэлгээ судалгаа

Газрын үнэлгээ

Барилга байгууламжийн үнэлгээ

Ойрын 5-10 жилийн үнэ цэнийг тодорхойлох

5-7 хоног

1 обьектын үнэ

5

Хөдөө орон нутагт ҮХХ-ийн судалгаа хийх

ҮХХ-ийн зах зээлийн шинжилгээ судалгаа

1.5-3 сар

 

Орон сууцны эрэлт нийлүүлэлт тодорхойлох судалгаа

1.5-3 сар

 

Төслийн ТЭЗҮ боловсруулах судалгаа

2-4 сар

 

ҮХХ-ийн үнэлгээ судалгаа

7-10 хоног

1 обьектын үнэ

6

Оффисын зах зээлийн судалгаа

ЗЗ-ийн судалгаа

Оффисийн эрэлт, нийлүүлэлт

Цаашдын чиг хандлага

14-20 хоног

 

7

Хэрэглэгчийн судалгаа

Зорилтот хэрэглэгчийн зан төлөв, эрэлт хэрэгцээ

 

Судалгааны цар хүрээнээс хамаарч хугацаа болон үнэ өөрчлөгдөнө.

8

Өрсөлдөгчийн судалгаа

ҮХХ-ийн ЗЗ дээр ажиллаж буй бүх төрлийн байгууллагуудын ижил болон орлох шинжтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчид, тэдгээрийн үйл ажиллагаа

Давуу болон сул тал

Чадавхи

Менежмент

Стратеги

Зах зээлд эзлэх байр суурийг тодорхойлох

Менежментийн арга хэрэгслийг үнэлэх

7-14 хоног

Судалгааны цар хүрээнээс хамаарч хугацаа болон үнэ өөрчлөгдөнө.